Úřady nám nabízejí nepřeberné množství velmi užitečných dat. Problém je však se v těchto datech vyznat a umět s nimi nakládat. Existuje celá plejáda webových prohlížečů typu ArcGIS, které pro běžnou potřebu nabídnou náhled na stovkami datových sad.

V dnešní době tyto nástroje dokážou neuvěřitelné věci a mohou vám ušetřit mnoho a mnoho práce. Kupříkladu se podívejte na 3D simulaci pole viditelnosti z výhledu od Drnovické rozhledny Chocholík s dohledem 10,000m. Je samozřejmě nutné brát tato data s určitou rezervou s ohledem na specifika lokality, i přesto se však jedná o výtečného pomocníka i pro mnohem menší měřítka. Vybraný příklad je zde pro ilustrační účely.

Podržením pravého tlačítka myši a pohybem můžete orientovat kameru a rozhlížet se kolem, pouhým oddálením pak uvidíte celý perimetr ze satelitního pohledu.

Vyzkoušejte sami:

Níže uvedené odkazy jsou jen některé z mnoha užitečných služeb,
díky nimž se můžete dozvědět vše od vlastností půdy až po výpočty rozlohy a podobně.

Mapový server ESRI – GIS JMK

Geoportál JMK – mapa

Digitální model reliéfu – analýzy výškopisu, vlastnosti reliéfu, pole viditelnosti a a zakrytí obzoru, linie viditelnosti, profil terénu, orientační výpočet objemu, měření

Orientační mapa radonového indexu podloží 1:50 000

Geologická mapa

Půdní mapa české geologické služby

Půda v mapách – Eroze, ztráta půdy, ochrana, BPEJ, …

Mapa vodovými barvami (spíše pro zajímavost)

3D mapa

Pro pokročilejší práci s geoinformacemi se však hodí spíše specializovaný software známý pod zkratkou GIS.

Chcete získat úplný a vyčerpávající přehled o Vaší lokalitě? Připravujeme pro vás GIS projekt se všemi informacemi, které můžete pro výzkum a plánování svého pozemku potřebovat. V případě zájmu kontaktujte hello@jakubdubec.com, do předmětu uveďte QGIS projekt Vyškovsko. Bude vám zaslána pracovní verze.

Co všechno se můžete dozvědět o Vašem pozemku na Vyškovsku?
Projektový soubor pro QGIS mimo jiné obsahuje:

 • Nadmořská výška, stínované reliéfy, vrstevnice
 • Katastrální data
 • Vodní toky, vodní plochy, prameny, záplavová území
 • Dopravní cesty
 • Ochranná pásma, chráněná území, území soustavy Natura 2000
 • Regiony soudržnosti
 • Elektrická vedení, produktovody
 • Vysílače
 • Úložiště, haldy
 • Budovy, instituce, školy, nemocnice, …
 • Fytogeografické členění
 • Potenciální přirozená vegetace
 • Ortofotomapy
 • Hodnoty ovzduší
 • Rychlosti větru
 • Lesy

A mnoho dalšího.
Veškeré informační zdroje pocházejí z veřejně přístupných databází.
Samotný program QGIS i data jsou zdarma.